Gun Smokeรายละเอียด :


GUN SMOKE Famicom REPRO
รายละเอียด
-PCB เกมส์ ใช้ของแท้ Famicom แล้วแก้ไข IC รอมตัวใหม่เข้าไปแทน
-กรอบใช้กรอบแท้มือสอง Famicom มาทำ
-สติ๊กเกอร์ ปก และ หลัง ตลับ ทำใหม่

ราคา 600 บาท

  • Gun Smoke
  • Gun Smoke

  • Gun Smoke
  • Gun Smoke

  • Gun Smoke