DRAGON NINJAรายละเอียด :


DRAGON NINJA Famicom ฉบับ Reprint คู่มือเฉลยเกมส์ ปริ้น Inkjet
รายละเอียด
-ตัวเล่ม ปริ้น Inkjet หน้าหลัง เย็บแม๊ก ปก กระดาษPhoto 120 แกรม
ด้านในกระดาษ 90 แกรมหนา 68 หน้า รวมปก
-เนื้อหามิตรไมตรี

ราคา 120 บาท